Drivergruppa 2021/2022

Drift og vedlikehold av fyrodden vil kreve 2-3000 arbeidstimer pr. år.

Dugnadsarbeidet pågår. Om du ønsker å delta, ta kontakt med oss.

Vi åpnet for kystledsdrift sommeren 2011.

Navn Arb.område Telefon E-post
Øystein Wolden Leder 414 65 222 E-post
Hans Ulrik Rustad Kasserer 906 66 267 E-post
Harald Johansen Medlem 907 66 705 E-post
Per Einar Strøm Medlem 975 53 187 E-post
Geir Olav Tombre Medlem 970 17 730 E-post
Elisabeth Knoph Medlem 926 00 709 E-post
Ivar Karlsen Medlem 901 83 502 E-post
Mette Tangen Snildal Booking og sekretær 915 37 880 E-post

 

Beliggenhet

Her finner du Stavernsodden fyr. Bruk navigeringsknappene på kartet til å zoome inn og ut.

Fyrets Historie

Rettighetsforvalter: Riksarkivet

Stavernsodden Fyrstasjon i Vestfold er en kulturhistorisk eiendom med stor nasjonal verdi. Det ble etablert i 1855, men i starten besto det kun av en mindre fyrlykt samt vaktstue . Nåværende fyrbygning ble oppført i 1874. Lysets høyde over havet er 43 meter og rekkevidden er femten nautiske mil.

Fyrstasjonen ble avbemannet i 1984, og ble frem til 2008 leiet ut som ferieboplass for ansatte hos Meteorologisk institutt.

Stavernsodden fyrstasjon med tilhørende naturområde ligger helt syd på Stavernsøya.

Under seilskutetiden på 1600- og 1700-tallet ble skuter klargjort og tømt for jord på Stavernsøya.

Etter 1860 ble det anlagt moloer fra Stavernsøya til Citadelløya og til Torkildsøya.

De ble også anvendt av tyskerne under den andre verdenskrig.

Rettighetsforvalter: Riksarkivet

Festningshavna i nord var for eksempel basehavn for Peter Wessel Tordenskjold. En trolig forhenværende begravelsesplass eksisterer også på øya. Den er beliggende på sletta på nordsiden av Torkildsøya og har navnet «Kjærregårdsbukta». Det heter seg slik at Tordenskold begravde falne der. En stor bautastein ble oppført på stedet i 1980 til 200 års jubileet for hans fødsel.

Forsvaret v/Nasjonale Festningsverk er grunneier på hele øya. Øya er 327.125 m2 og er regulert som område for Forsvaret i kommuneplanens arealdel.

Fredningen av Stavernsodden fyrstasjon er et ledd i arbeidet med å sikre et antall fyr som best mulig kan reflektere norsk fyrhistorie. Fredningen av 1997 gjelder alle bygningenes eksteriør, planløsning og romstruktur, bygningsdeler og noen detaljer i interiøret.

 

Det fredete området omfatter:

  • Fyrtårn
  • Steinhuset, gammel fyrvokterbolig, oppført i 1874
  • Mellomhus, tidligere uthus og vedbod
  • Vokterboligen, ny fyrvokterbolig, oppført i 1954
  • Maskinhus med toalett
  • Tuft med tidligere oljebod
  • Tuft med tidligere naust
  • Naust
  • Landing, bryggeanlegg

Selve fyrlykta er fremdeles i drift, styrt fra Kystverket, Arendal.

Rettighetsforvalter: Riksarkivet

 Området grenser opp mot et utmarksområde med interessant biologisk mangfold og Citadell-øya, en del av Fredriksvern . Generelt kan sies at øya pr. i dag er overgrodd av slåpetorn og lauvtrær. Tidligere stier på kryss og tvers er gjengrodde. Det samme gjelder steingjerdene. Det vil være en utfordring å få utformet en landskapsstrategi. Det gjelder både å få ryddet øya for kratt og å vedlikeholde landskapet. Kystlaget Fredriksvern ved Drivergruppa ser det som en av sine oppgaver å fjerne krattet på fyrstasjonens område og vedlikeholde dette. Dette arbeidet er i full gang og gjøres på dugnad.

Når fyrstasjonen nå skal tilrettelegges for ny bruk, er det fra Kystverkets side som eier, fokus på riktig vedlikehold, færrest mulig inngrep, øket tilkomst og aktiv formidling.

Kystlaget Fredriksvern vil gjennom sitt arbeid bidra til å bevare Stavernodden gjennom aktiv bruk. Vi vil ønske publikum velkommen og tilby opplevelser som overnatting og arrangementer basert på formidling av kulturhistorie knyttet til kyst og fyr.

Vi ser for oss et langsiktig samarbeid for å ta vare på og utvikle de verdiene Stavernsodden representerer i forhold til natur og kulturhistorie.
Vår visjon kan uttrykkes slik: Stavernsodden åpnes for allmennheten gjennom aktiv formidling av kultur- og naturopplevelser.